Mājaslapā notiek cenu maiņa visiem ražotājiem. Lūdzu, sekojiet izmaiņām!

Papildus norādīto preču piegādes laikam Covid-19 dēļ iespējams, būs kavēšanās!

Veicot pasūtījumu mājaslapā, lūdzam to saskaņot pa mūsu telefona numuru: +371 26822544

Mājaslapā notiek cenu maiņa visiem ražotājiem. Lūdzu, sekojiet izmaiņām!

Papildus norādīto preču piegādes laikam Covid-19 dēļ iespējams, būs kavēšanās!

Veicot pasūtījumu mājaslapā, lūdzam to saskaņot pa mūsu telefona numuru: +371 26822544

SIA “VB”
Pauku iela 2, Valmiera, LV-4201
Reģ. Nr. 44103122639

 

Portāla lietošanas noteikumi un privātuma politika

1. Ievads

SIA “VB”, Reģ.Nr. 44103122639 (turpmāk – Pārzinis), interneta portālā www.tavapirts.lv
(turpmāk – Portāls) veic tādu personas datu apstrādi, kuri ir iegūti no datu subjekta – Portāla lietotāja
(turpmāk – Lietotājs).
Pārzinis rūpējas par Lietotāja privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības
uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Eiropas
Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem
tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
Ņemot vērā minēto, Pārzinis ir izstrādājis šos portāla lietošanas noteikumus un privātuma
politiku, ar mērķi sniegt Lietotājam Regulā paredzēto informāciju.
Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē
Lietotājs sniedz personas datus (Portālā, papīra formātā vai telefoniski).
Pārzinis patur tiesības jebkurā brīdī mainīt šos noteikumus. Portāla apmeklētāja pienākums ir
patstāvīgi pārbaudīt Portāla saturu, lai iepazītos ar noteikumu izmaiņām.

2. Pārziņa identitāte un kontaktinformācija

        Pārzinis ir SIA “VB”, Reģ.Nr. 44103122639. Pārziņa adrese ir Valmiera, Mazā Stacijas iela
13, LV-4201, mājaslapa – www.tavapirts.lv e-pasts – info@tavapirts.lv tālrunis – +37125466344.

3. Apstrādes nolūki, kā arī apstrādes juridiskais pamats

       Portāla lietošanas mērķis ir Pārziņa ražoto preču (kubli un pirtis) – turpmāk Prece, reklāma
un pasūtīšana, atbilstoši Lietotāja izvēlētajai komplektācijai.
Lai pasūtītu Preci, nepieciešams Lietotāja vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs,
adrese, apmaksas veids (skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu), piegādes veids (saņemšana uz vietas,
vai piegāde Lietotājam).
Ja Lietotājs Pārzinim iesniedz iepriekš minētos datus, izmantojot Portāla kontaktformas, epastu vai cita veida pastu, mēs saglabājam un izmantojam šo informāciju, lai sagatavotu un nosūtītu
pavadzīmi, izgatavotu un Lietotājam nogādātu Preci. Tāpat, minēto datu apstrāde mums ir
nepieciešama klienta identificēšanai; līguma sagatavošanai, noslēgšanai un noslēgšanas fakta
pierādīšanai; pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai; klientu apkalpošanai; iesniegumu
un iebildumu izskatīšanai un apstrādei; norēķinu administrēšanai, kā arī citiem, ar līgumu noslēgšanu
vai izpildi tieši saistītiem nolūkiem.
Datu apstrādes tiesiskais pamats ir Regulas 6. panta 1.punkta b. apakšpunkts, kas nosaka, ka
datu apstrāde ir likumīga, ja apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts,
izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas.

4. Sīkdatnes

     Portālā tiek vākti dati par Portāla apmeklētājiem, tādējādi gūstot iespēju Portāla uzturētājam
izvērtēt, cik noderīgs ir Portāls, un kā to varētu uzlabot.
Pārzinis nemitīgi pilnveido Portālu, ar mērķi, uzlabot tās lietošanu, tāpēc Pārzinim ir jāzina, kāda
informācija ir svarīga Portāla apmeklētājiem, cik bieži viņi šo Portālu apmeklē, kādas ierīces un
pārlūkprogrammu viņi izmanto, no kāda reģiona nāk apmeklētāji, un kādu saturu vislabprātāk lasa.
Pārzinis izmanto sistēmu Google Analytics, kas ļauj Pārzinim analizēt, kā apmeklētāji izmanto
Portālu. Par to, kā darbojas Google Analytics pamatprincipi, iespējams uzzināt Google mājas lapā
https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=lten&ref_topic=6157800. Pārzinis izmanto
savāktos datus savās tiesiskajās interesēs, lai uzlabotu izpratni par Portāla apmeklētāju vajadzībām
un uzlabotu pieejamību Pārziņa publiskotajai informācijai. Apmeklētājs jebkurā laikā var pārtraukt
datu vākšanu Google Analytics, kā tas ir aprakstīts šeit: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.
Serveris, kurā izvietota Portāls, var reģistrēt apmeklētāja nosūtītos pieprasījumus (izmantotā
ierīce, pārlūkprogramma, IP adrese, piekļuves datums un laiks). Šajā punktā minētie dati tiek
izmantoti tehniskiem nolūkiem: lai nodrošinātu Portāla pienācīgu funkcionēšanu un drošību un
izmeklētu iespējamos drošības incidentus. Šajā punktā minēto datu vākšanas pamats ir Pārziņa
tiesiskā interese nodrošināt Portāla tehnisku pieejamību un integritāti.
Sīkdatnes ir nelieli faili, kurus, katru reizi, kad apmeklētājs apmeklē Portālu, pārlūkprogramma
saglabā apmeklētāja datorā tādā apmērā, kā norādīts apmeklētāja datora pārlūkprogrammas
iestatījumos. Atsevišķas sīkdatnes tiek izmantotas, lai atlasītu un piemērotu apmeklētājam
piedāvājamo informāciju un reklāmas, pamatojoties uz saturu, ko apmeklētājs aplūkojis agrāk, un
tādējādi veidotu apmeklētājiem Portāla lietošanu vienkāršu, ērtu un individuāli piemērotu. Papildu
informāciju par sīkdatnēm, kā arī to dzēšanu un pārvaldīšanu, var iegūt mājaslapā
www.aboutcookies.org.
Portāls izmanto sīkdatnes, lai vāktu lietotāja IP adreses un pārlūkošanas informāciju un ļautu
Portālam atcerēties apmeklētāja izvēli. Sīkdatnes ļauj Pārzinim sekot līdzi Portāla datu plūsmai un
lietotāju mijiedarbībai ar Portālu – Pārzinis izmanto šos datus, lai analizētu apmeklētāju uzvedību un
uzlabotu Portālu. Sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir Pārziņa leģitīmā interese nodrošināt
Portāla funkcionalitāti, pieejamību un integritāti.
Apmeklētājs var kontrolēt un/vai dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles. Plašāka informācija par šo
procesu ir pieejama šeit www.aboutcookies.org. Apmeklētājs var izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir
viņa datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana
datorā. Apmeklētājs var atteikties no sīkdatnēm pārlūkprogrammas izvēlnē vai
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Lai veiktu nepieciešamos uzstādījumus, apmeklētājam
nepieciešams iepazīties ar savas pārlūkprogrammas noteikumiem. Sīkdatņu bloķēšanas gadījumā
apmeklētājam manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad tiks apmeklēts Portāls, turklāt pastāv
iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies.
Statistikas datiem par Portāla apmeklētājiem var piekļūt tikai tie Pārziņa darbinieki, kuri ir
atbildīgi par tādu datu analīzi.
Gadījumā ja Lietotājs izmanto Portālā paraudzēto kontaktformas iespēja, šādā gadījumā, Portālā
tiek saglabāta Lietotāja IP adrese, kā arī dati, ko norādījis pats Lietotājs. Sīkdatnes, kas satur šos
datus, Lietotāja ērtībām (lai nākamreiz nebūtu jāraksta pa jaunu) var tikt saglabātas vienu gadu.

5. Personas datu kategorijas

      Personas datu kategorijas – vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasta adrese, IP adrese,
tālruņa numurs, ziņojama vai vēstules saturs, utt.

6. Personas datu saņēmēju kategorijas

       Dati tiek izpausti tiem Pārziņa darbiniekiem, kam tie ir nepieciešami tiešo pienākumu
veikšanai, lai izpildītu vai noslēgtu attiecīgu pakalpojumu sniegšanas līgumu.
Iegūstot un izmantojot personu datus, mēs daļēji izmantojam ārējo pakalpojumu sniedzēju
pakalpojumus, kuri saskaņā ar līgumu stingri ievēro mūsu norādījumus un kurus mēs pirms
pakalpojuma izmantošanas un arī turpmāk pastāvīgi kontrolējam.

7. Datu subjektu kategorijas

      Datu subjektu kategorijas – Pārziņa esošie, bijušie un potenciālie klienti.

8. Datu nodošana ārpus Latvijas

      Saņemtie dati netiek nodoti ārpus Latvijas, Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās
zonas, kā arī netiks nodoti nevienai starptautiskai organizācijai.

9. Datu glabāšanas ilgums

       Ja norādījumos par datu aizsardzību nav minēts citādi, mēs personu datus izdzēšam vēlākais
trīs mēnešus pēc tam, kad vairs nav spēkā sākotnējais datu saglabāšanas iemesls, izņemot gadījumus,
ja mūsu tiesiskais pienākums ir arī turpmāk saglabāt šos datus (piemēram, bet ne tikai,
grāmatvedības uzskaites vai tiesvedības vajadzībām).
Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās
vāktas, un pēc tam tās tiek dzēstas.

10. Datu subjekta piekļuve personas datiem

        Datu subjektam ir tiesības mēneša laikā no attiecīga pieprasījuma iesniegšanas dienas saņemt
piekļuvi datu subjekta personas datiem.
Lietotājs var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā klātienē,
Pārziņa juridiskajā adresē (uzrādot personu apliecinošu dokumentu), vai e-pasta veidā, parakstot ar
drošu elektronisko parakstu;
Saņemot Lietotāja pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Pārzinis pārliecinās par Lietotāja
identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
Lietotājam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu
apstrādi, tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Pārzinim veikt to
papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, apstrādes ierobežošanu vai tiesības iebilst pret apstrādi, ciktāl
šīs tiesības nav pretrunā ar datu apstrādes mērķi (līgumu noslēgšana vai izpilde).
Datu subjektam nav tiesību saņemt informāciju, ja šo informāciju aizliegts izpaust saskaņā ar
likumu nacionālās drošības, valsts aizsardzības, sabiedrības drošības, krimināltiesību jomā, kā arī
nolūkā nodrošināt valsts finanšu intereses nodokļu lietās vai finanšu tirgus dalībnieku uzraudzību un
makroekonomisko analīzi.

11. Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei

       Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei (Datu valsts inspekcijai).
Dokumentus Datu valsts inspekcijā pieņem, izmantojot pastu, elektronisko pastu (ar drošu
elektronisko parakstu parakstītus dokumentus), kā arī tos var atstāt Blaumaņa ielā 11/13, Rīgā,
1.stāva pastkastē. Datu valsts inspekcija pieņem elektroniskā pasta sūtījumus, kas saņemti uz
elektroniskā pasta adresi info@dvi.gov.lv.

Virtualais konstruktors

Neatradi, ko meklēji?

Dodies uz

Virtuālo konstruktoru

Virtualais konstruktors

Virtuālais konstruktors

anadolu-casino.club -
mariobets.club
-

ngsbahis.pro

- mersin esc - izmir escort bayan - ankara escort - escort amasya - istanbul escort